ประวััติวัดไทรทอง

ประวัติวัดไทรทองโดยสังเขป สถานะเดิม ชนิดวัด พัทสีมา เป็นนิติบุึคคลเมื่อประมาณ พศ.2324ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 8 พย.พศ.2479 เดิมชาวบ้านได้ตั้งวัดขึ้นมาที่ ตำบลหนองโสน หมู่ที่ 1 ไม่มีหลักฐานว่าชื่อว่าวัดอะไรแต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตากาด ต่อมาชาวบ้านและคณะสงฆ์ ได้ย้ายวัดมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบันและเรียกว่าวัดสระตาหู เผอิญสถานที่ใหม่ที่ตั้งบริเวณวัดมีต้นโสนอยู่มากมายชาวบ้านเลยเรียกชื่อใหม่อีกว่่่า วัดหนองโสน ต่อมาเจ้าคณะมณฑล ได้มาตรวจวัดและพบเห็นต้นไทรทองเกิดขึ้นอยู่มากในบริเวณนี้อีกทั้งต้นไทรทองยังเป็นต้นไม้มงคลจึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า วัดไทรทอง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาสองร้อยกว่าปีแล้วมีเจ้าอาวาสเท่าที่หาหลักฐานได้รวม 4 องค์


ประวัติตามกรมศิลปากร

วัดไทรทองสร้างเมือปี พ.ศ. 2324 ตั้งอยู่หมู่ที่2 บ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด วัดไทรทองแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวคราวประพาสตัวเมืองตราด นอกจากนี้วัดไทรทองยังมีหอไตรเก่าแก่ อายุราวอยุทธยาตอนปลายหรือสมัยธนบุรี ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างชั้นครู ภาพเขียนส่วนมากจะวาดบนเพดาน และคอสองของหอสวดมนต์ เนื้อเรื่องแสดงถึงการทำบาป การผิดศีล การทำชั่ว และต้องได้รับผลกรรมในนรกลักษณะต่างๆ กัน บ้างตกกระทะทองแดง ขึ้นต้นงิ้ว เป็นเปรต เป็นอสูรกายในรูปพิลึกกึอกือ อย่างน่าเกลียดภาพที่เหลือ อยู่หลายแห่ง ยังแสดงให้เห็นฝีมือช่างของวัดไทรทองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนตัวเรือนไทย มีลักษณะโครงสร้างแบบเรือนท้องถิ่นแถบภาคตะวันออกตอนล่างในระยะหลังเป็น อย่างมาก กับทั้งยังบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนผ่านรูปทรงหลายลักษณะอย่างน่าสนใจ